ADVANCESEARCH

รายงานวิจัยการศึกษาความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ของประชากรไทย

14.02.2563
146
Share

               การบริโภคอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มีผลต่อสุขภาวะของประชาชนได้ และเพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลโภชนาการหรือเป็นการสื่อสารความเสี่ยงนี้แก่ประชาชน ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญกับฉลากโภชนาการ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่คุณค่าทางโภชนาการมที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ

               จากปัญหาข้างต้นจึงได้เกิดการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและความเข้าใจฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ในประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปของประชากรไทย เพื่อการประเมินสถานการณ์ของการรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้ฉลาก GDA ของประชากร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ในแง่ของการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมได้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเข้าใจฉลากโภชนาการ และศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่มีต่อรูปแบบของฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ที่ควรนำมำมาปรับใช้

               บทสรุปของการศึกษาพบว่า อาหารสำเร็จรูปได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย อาหารสำเร็จรูปที่มีความถี่ในการบริโภคมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเด็กที่มีการบริโภคอาหารสำเร็จรูปทุกประเภท ในขณะที่มีการกำหนดให้ขนมเพียง 5 ประเภทเท่านั้นที่ต้องมีฉลากข้อมูลโภชนาการบนหน้าบรรจุภัณฑ์ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ผู้บริโภคยังไม่เข้าใจฉลาก GDA ซึ่งวัยทำงานทำความเข้าใจได้น้อยกว่าเด็กหรือวัยรุ่น รวมถึงผู้ป่วยโรคเมตาบอลิกสามารถทำความเข้าใจได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ป่วย แต่การใช้สีหรือสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกความเหมาะสมทำให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นได้ ทั้งนี้ในความเห็นผู้บริโภคยังต้องการให้มีการแสดงฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหาร และต้องการให้ใช้ฉลากมีสีเพื่อบ่งบอกระดับความเหมาะสมของปริมาณสารอาหาร

Related

Most View

Recommend