ADVANCESEARCH

โครงการสามพรานโมเดล : โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.02.2563
140
Share

               ที่มาของการเกิดโครงการสามพรานโมเดลมาจากระบบอาหารที่ไม่สมดุล เกษตรกรติดอยู่ในวงจรปัญหาโดยพึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรแย่ลง มีหนี้สินมากขึ้นเพราะต้องใช้ทุนจำนวนหนึ่งมาใช้กับสารเคมี และสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง รวมถึงโรคและศัตรูพืชนั้นดื้อยามากขึ้น เมื่อสินค้าถูกขายไปยังพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรก็จะโดนกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง ยิ่งต้องทำให้ต้องเพิ่มผลผลิตและทำให้ผลกระทบที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบนี้ยังมีสามารถกระทบต่อผู้บริโภคด้วย นั่นคือ การได้สินค้าทางการเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างและยังขาดความรู้ในเรื่องนี้ ดังนั้นทางออกของปัญหานี้จึงมาได้รูปแบบเกษตรอินทรีย์ในโครงการสามพรานโมเดล

               สามพรานโมเดล คือ ต้นแบบการจัดการเรื่องการทำเกษตรอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจ / สามพราน ริเวอร์ไซด์ ที่พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักบูรณาการจากหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วน เริ่มตั้งแต่เกษตรกร ภาครัฐและท้องถิ่น ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน และผู้บริโภค ซึ่งจากสามพรานโมเดลนี้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และเกิดกลุ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีระบบการค้าที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร จนไปถึงมือผู้บริโภคซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้บริโภคตื่นตัวและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

               นอกจากนี้สามพรานโมเดลยังใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิตตามกำลังของตนเอง ให้ราคาที่สมเหตุสมผลตามหลักของความพอประมาณ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้มากกว่าพึ่งสารเคมีหรือภาครัฐ ทำให้เกษตรต้องบริหารความเสี่ยงเป็นด้วยการปลูกพืชผสมผสาน มีช่องทางการตลาดที่รองรับตามหลักที่ว่าการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการพัฒนาองค์กรด้วยความรู้ทีได้จากการลงมือทำ ราคาขายคุ้มกับตุ้นทุนซึ่งเป็นไปตามหลักของการมีเหตุผล ซึ่งดำเนินโครงการด้วยความรอบรู้ ที่จะมาคู่กับคุณธรรม นั่นคือ ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน แบ่งปัน

Related

Most View

Recommend