ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

01:60สถาบันขานรับรณรงค์'รับน้องสร้างสรรค์'

สสส.จับมือ60สถาบันการศึกษารณรงค์รับน้องสร้างสรรค์ชูแนวคิด'รับเพื่อนใหม่เคารพสิทธิ...มิตรภาพ'หวังกระตุ้นนักศึกษารับน้องเคารพ-ให้เกียรติ-หยุดละเมิดสิทธิขณะที่อดีตเด็กอาชีวะเปิดใจเคยถูกรับน้องรุนแรงและสืบทอดรุ่นสู่รุ่น

เหยื่อเมาแล้วขับ

พิษสุรา, ดื่มแล้วขับ, เหยื่อเมาแล้วขับรถ, ตัวอย่างของเหยื่อเมาแล้วขับ, ข้อคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับ

งานและความสุขของคนไทย

การสำรวจแนวคิดในการประกอบอาชีพของคนไทยและปรับวิถีการทำงานให้สามารถบันดาลสุขสู่ชีวิต

Infographic:8วิธีสังเกตภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

Infographicพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลซื้อขายออนไลน์ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกงบอกวิธี5ข้อเมื่อถูกโกงว่าต้องทำอย่างไร

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชากรข้ามชาติ:สถานการณ์ด้านการศึกษาและภาพรวมการดำเนินงานโครงการ

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.)รับผิดชอบโดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 มยช.ร่วมกับองค์กรภาคีหลัก ได้แก่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและแรงงานข้ามชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยมีผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลายหลากหากประชากรกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ขาดการดูแลให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่ดีนอกจากแสดงถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาวะของประชากรกลุ่มอื่นๆ และสังคมโดยรวมในที่สุด โครงการศสร. ได้พยายามทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดยเป็นการทำงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้กลุ่มประชากรข้ามชาติ มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งจึงเห็นควรได้รวบรวมสถานการณ์และผลการดำเนินงานเหล่านี้ จัดทำเป็นหนังสือจำนวนสองเล่มเพื่อบันทึกบทเรียนประสบการณ์ความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานในระยะถัดไป สำหรับหนังสือเล่มนี้นับเป็นเล่มที่หนึ่งซึ่งเป็นการรวบรวมสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันของกลุ่มประชากรข้ามชาติและภาพรวมการดำเนินงานของโครงการและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต

บทความ / งานวิจัย

ดูทั้งหมด
เปิด 10 พฤติกรรมเสี่ยงเชื้อดื้อยา

เปิด 10 พฤติกรรมเสี่ยงเชื้อดื้อยา

ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรีย หากใช้ผิดโรค ผิดวิธี เท่ากับ “ทำร้าย” ร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ตัว สาเหตุที่ทำให้คนไทยมีผู้ป่วยเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นมาจากพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุสมผล ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา วิเคราะห์ว่ามาจาก 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดเชื้อดื้อยา อาทิ ซื้อยาปฏิชีวนะกินตามคนอื่น หยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการดีขึ้น ซื้อยาปฏิชีวนะกินเองตามที่เคยได้รับจากแพทย์ครั้งก่อนๆ ใช้ยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ

อ่านต่อ
เติบโตตามรอยพ่อ แนวทางการอภิบาลของสมเด็จย่าในศตวรรษที่ 20

เติบโตตามรอยพ่อ แนวทางการอภิบาลของสมเด็จย่าในศตวรรษที่ 20

แนวทางการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าสอดคล้องกับแนวทางการอภิบาลของสมเด็จย่าในศตวรรษที่ 20 ที่ตอบโจทย์โลกศตวรรษที่ 21 ฐานทุนชีวิตของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเป็นต้นทุนสำคัญในการหล่อหลอมชีวิตของลูก สมเด็จย่าหรือพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีหลักคิดที่สำคัญในการอภิบาลพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์อย่างเรียบง่าย ดังนี้ 1) พระองค์ทรงเป็นแม่ที่ปลูกฝังเรื่องวินัยผ่านกิจวัตรประจำวันอย่างเคร่งครัด เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักทำในสิ่งที่ควรทำมิใช่ทำเพื่อความต้องการ 2) แม้พระองค์จะเคร่งครัดเรื่องวินัยแต่ความสัมพันธ์ในฐานะแม่ลูกยังคงแน่นแฟ้น และ 3) ให้โอกาสพระราชโอรสและพระราชธิดาได้เล่นตามธรรมชาติ (Active Play) เล่นน้ำ ดิน โคลน รู้จักประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเอง ปลูกฝังการทำงานบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF เพราะหากไม่ปล่อยให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่กล้าริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด
มาเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น...หลังคาเขียว (Green Roof)

มาเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น...หลังคาเขียว (Green Roof)

การเปลี่ยนพื้นที่ร้อนแล้งบนดาดฟ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการปลูกสวนผัก สมุนไพร ที่นอกจากจะช่วยสร้างออกซิเจน กรองมลพิษในอากาศแล้ว ยังช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร อีกทั้ง ยังสามารถนำผักปลอดสารพิษจากพื้นที่ของตนเองนำมาบริโภคได้อีกด้วยค่ะ

15.10.2562
52
อ่านต่อ