ADVANCESEARCH

ชุดความรู้

ขอรับสื่อ และชุดนิทรรศการยืมคืน

ชุดนิทรรศการ FOOD & FIT

สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของเครือข่ายและองค์กรต่างๆ

ในการลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ (NCDs) ตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยผู้ใหญ่


ชุดนิทรรศการ เหล้าอยากเล่า

เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยากบอกเล่า ถึงความจริง อันตรายและโทษภัยที่ถูกมองข้ามและละเลยไป ผ่านชุดเกมคำถามและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สื่อชุดนี้เหมาะกับครูหรือผู้ปกครองนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนในการรับมือกับ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” ที่อยู่รอบตัว


ชุดนิทรรศการ sex วันรุ่นเลือกได้

สื่อการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชน และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นนิทรรศการเพศศึกษาที่สนุกสนานถูกใจผู้เรียน และผู้สอน โดยสามารถช่วยกันออกแบบบทเรียนตามประเด็นปัญหา และบริบทของการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม


ชุดนิทรรศการ รัก (เรา) ไร้ควัน

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตประเด็น "บุหรี่และยาสูบ" จากการจำลองให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รู้เท่าทันและกระตุ้นให้คิดตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสังคมไร้ควันได้อย่างยั่งยืน


ชุดนิทรรศการ สุขสมวัย ( ผู้สูงอายุ )

ชุดความรู้ “สุขสมวัย” เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชากรสูงอายุในปัจจุบัน และอนาคต ให้มีความรู้ความเข้าใจการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเป็นการเตรียมพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพกายและใจ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ