ADVANCESEARCH

นิทรรศการ

21.11.2562
5,858
Share

นิทรรศการสืบ-สร้าง-สุข

ใช้เวลาทำภารกิจ 95 นาที เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปในะคณะนักเรียน นักศึกษา

นิทรรศการแนวภารกิจพิชิตสุขภาวะ ที่ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาท "สายลับฝึกหัด" เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรลับของ สสส. ในการทำภารกิจ

สืบ สังเกต ค้นหา สาเหตุแห่งการสูญเสียในเจ็ดคดีปริศนา

สร้าง แรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุข ภาวะที่ดี เริ่มได้ที่ตัวเรา

 

นิทรรศการหมุนเวียน

ใช้เวลาในการสำรวจเรียนรู้ 40 นาที เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและ คณะนักเรียน นักศึกษา

ผ่านการนำเสนอเรื่องราวสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ในประเด็นต่างๆ ผ่านชุดนิทรรศการที่สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จัดแสดงหมุนเวียนปีละ 2 ประเด็น

"ติดต่อสอบถามก่อนการเข้าชม หรือติดรามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์

กิจกรรมเสริมนิทรรศการ

เพื่อสร้างทักษะชีวิต และประสบการณ์แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน ใช้เวลาในการเรียนรู้ 60 นาที

เหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาประเด็นสุขภาวะเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจ และ/หรือ ประเด็นที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน (Green Tour)

ใช้เวลาในการเดินชม 45 นาที เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจด้านการออกแบบ การปรับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม