ADVANCESEARCH

นิทรรศการหมุนเวียน "เรื่องบ้านบ้านของความสัมพันธ์ The Homemade Exhibition"

19.10.2563
1,072
Share

...แต่ละครอบครัว ล้วนมีความหลากหลาย...

...แต่ละครอบครัว ล้วนเผชิญปัญหา...

...แต่ละครอบครัว จะผ่านอุปสรรคไปได้...

 

ชวนคุณมาสำรวจ และพบมุมมองใหม่ๆของความหลากหลายในครอบครัวที่คุณอาจมองเป็นเรื่องธรรมดา ผ่านการเล่าเรื่องจาก 25 ครอบครัว รวมทั้งเคล็ดลับของการมีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 โซนนิทรรศการ ได้แก่

โซนที่ 1 แตกต่าง หลากวัยในครอบครัวเดียวกัน

สำรวจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของสมาชิกในแต่ละครอบครัว ผ่านข้อคำถามชวนคิด รวมทั้งทำความเข้าใจแนวคิด มุมมอง ลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โซนที่ 2 เรื่องเล่าจาก 25 ครอบครัว

พบเรื่องเล่า และประสบการณ์จาก 25 ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันน่าประทับใจ และน่าจดจำ

โซนที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งสร้างได้

ส่งต่อเคล็ดลับถึงคนในครอบครัวผ่านแนวคิด Connect (เชื่อมสัมพันธ์) Care (เอาใจใส่) Share (แบ่งปันเรื่องราว) Support (ไม่ทิ้งกัน)

 

นิทรรศการนี้จัดแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ