ADVANCESEARCH

สร้างความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารเชิงบวก

11.12.2562
15,298
Share

ในช่วงที่ทุกคนต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลดความตึงเครียดของสถานการณ์ในปัจจุบันลงไปได้ โดยใช้หลักการสื่อสารแบบ I-Message 

I-Message เป็นการสื่อสารเชิงบวกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ เปิดใจรับฟัง และไม่เกิดการต่อต้านด้วยอารมณ์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อีกด้วย เหมาะสำหรับพ่อแม่ หรือบุคคลที่ต้องการฝึกการสนทนาเชิงบวก

ขั้นตอนการสื่อสารด้วย I-Message ทำได้โดย

  1. บอกความรู้สึกของตัวเองและเริ่มต้นประโยคด้วย ‘ฉัน’
  2. บอกความต้องการของตนเองว่าต้องการให้คู่สนทนาทำอย่างไร
  3. ถามความคิดเห็นของคู่สนทนา ถ้าต้องการตรวจสอบว่าคู่สนทนามีความรู้สึกต่อต้านหรือเห็นด้วยอย่างไร
  4. ขอบคุณ หรือกล่าวคำชมเชยคู่สนทนาเมื่ออีกฝ่ายทำตาม

ตัวอย่างสถานการณ์

A: “ทำไมเธอถึงมาสาย”

เมื่อเราได้ฟังประโยคข้างต้นแล้ว อาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าผู้พูดเปลี่ยนการสื่อสารตามหลัก I-Message เป็น “ฉันเป็นห่วงที่เธอมาไม่ทัน”  ผู้ฟังจะสามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของบทสนทนานั้นได้

 

A: “ทำไมเธอไม่รู้จักออกกกำลังกายบ้าง”

ผู้ฟังส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนตำหนิอยู่ แต่เมื่อผู้พูดเปลี่ยนการสื่อสารเป็น “ฉันอยากให้เธอออกกำลังกาย จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะ เราลองมาออกกำลังกายด้วยกันดีไหม

และอย่าลืมกล่าวขอบคุณ หรือกล่าวชมเชยเมื่อคู่สนทนาทำตาม

 

มาทดลองฝึกวิธีการสื่อสารเชิงบวกแบบ I-message ผ่านการสำรวจการสื่อสารด้วยหลัก I-Message เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว   

ดาวน์โหลดเลย! คลิ๊ก (การสื่อสารด้วยหลัก I-Message)