ADVANCESEARCH

สืบ สร้าง สุข

11.12.2562
394
Share

นิทรรศการแนวภารกิจพิชิตสุขภาวะ ที่ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาท "สายลับฝึกหัด" เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรลับของ สสส. ในการทำภารกิจ

สืบ สังเกต ค้นหาสาเหตุคดีแห่งการสูญเสียทั้งเจ็ด

สร้าง เป้าหมาย แรงบันดาลใจ เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุข ภาวะที่ดี เริ่มได้ที่ตัวเรา