ADVANCESEARCH

การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

24.04.2563
1,532
Share

เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการเร็วและมีความต่อเนื่อง สังเกตได้ว่าเด็กที่มีอายุต่างกันเพียงแค่หลักเดือนก็มีการพัฒนาการที่ต่างกันมาก เช่น เด็กอายุ 9 เดือน จะสามารถยืนอยู่ได้แต่ต้องยึดเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก ขณะที่เด็กอายุ 13-14 เดือน จะสามารถยืนได้เองได้นานถึง 10 วินาที เป็นต้น

ด้วยพัฒนาการของเด็กในวัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ยิ่งต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นต้องหมั่นคอยสังเกตพัฒนาการนี้อย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกันลูกควรได้รับการคัดกรองพัฒนาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยแบ่งเป็นวัยตามนี้ คือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสะดวกแก่คุณพ่อและคุณแม่ในการเฝ้าระวังพัฒนาการลูกในช่วงปฐมวัย ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจึงมีการจัดทำตารางพัฒนาการโดยแบ่งเป็นเด็กในวัยแต่ละเดือนไว้คู่กับพัฒนาการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา การใช้ภาษาและการช่วยเหลือตนเองและสังคม

Related

Most View

Recommend