ADVANCESEARCH

คนไทยเป็น“โรคอ้วน”แนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ชี้เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม

15.03.2565
991
Share
คนไทยเป็น“โรคอ้วน”แนวโน้มพุ่งสูงขึ้น สถานการณ์โรคอ้วนในเด็ก จากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ในปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะอ้วนและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.8 เพิ่มเป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2562 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะอ้วนและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.7 ในปี 2561 เพิ่มเป็นร้อยละ 12.4 ในปี 2564 แนะ“โรคอ้วน”ป้องกันได้และต้องรักษาแต่เนิ่นๆไม่รอโรคแทรกห่วงเด็กไทยอ้วนเสี่ยงโรค NCDs 4 เท่าชี้เด็กอ้วนสะท้อนสังคมไทยเหลื่อมล้ำฐานะไม่ดีเข้าถึงอาหารสุขภาพยากชวนร่วมลงมือแก้ไขใน“วันอ้วนโลก”

Selected For You

Related

Most View

Recommend