ADVANCESEARCH

ครูอาจารย์ ร่วมแก้ไขท้องไม่พร้อมได้อย่างไร

13.06.2563
818
Share

เมื่อชีวิตของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง “เพศ” ตั้งแต่เกิดเป็นเด็กหญิง เด็กชาย การจะห้ามแต่ละชีวิตมิให้ข้องเกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” จึงเป็นเรื่องยาก ฉะนั้นบทบาทของผู้ใหญ่ที่อยู่รายล้อมชีวิตเด็ก จึงมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องสอนหลักคิด วิเคราะห์ และปลูกฝังสิ่งดีงามให้พวกเขาตั้งแต่วัยกระเตาะ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวัยรุ่น นับเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งรอบตัว การกระตุ้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพไปในทางที่ถูกต้อง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพตัวเองและผู้อื่นเป็น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ “ครู” ไม่ควรละเลย

ดังนั้น บทบาทของ “ครู – อาจารย์” ซึ่งเปรียบเสมือน “พ่อแม่” คนที่สองของเด็กๆ จึงไม่อาจหลีกหนีหน้าที่และภารกิจที่จะร่วมสร้างอนาคตให้แก่เด็กไทยไปได้  

 

Related

Most View

Recommend