ADVANCESEARCH

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุสูตรคลายซึมเศร้า

24.04.2563
1,124
Share

ภาวะซึมเศร้าคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชนิดหนึ่ง มักจะเกิดจากผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณะสุข และเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้านี้อาจจะพัฒนากลายเป็น “โรคซึมเศร้า”จากข้อมูลของปี 2559 พบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 23 ได้ในอนาคต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการกิน การนอน เรี่ยวแรง การมีสมาธิ และความรู้สึกที่มีต่อตนเอง 

ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการที่เข้าข่ายการมีภาวะซึมเศร้าหรือผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจึงต้องรู้จักและเข้าใจหลักของการดูแลและรับมือกับพฤติกรรมด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าผู้สูงอายุกินอาหารได้น้อยมากควรต้องกระตุ้นให้กินมากขึ้น เช่น กระตุ้นหรือชักชวนให้กินทีละน้อยแต่บ่อยครั้งมากขึ้น เป็นต้น รวมถึงผู้ดูแลจะต้องเข้าใจการสร้างสรรค์เมนูอาหารที่จะช่วยเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลแต่ต้องรักษาให้มีระดับน้ำตาลที่พอเหมาะ การทำกิจกรรมบำบัดที่ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูความสามารถของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมโดยให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง จัดหาอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสะดุดหรือหกล้ม วางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ปรับพื้นที่ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ สะดวก มีสิ่งอำรวยความช่วยเหลือเช่น กริ่ง ออด เป็นต้น

Related

Most View

Recommend