ADVANCESEARCH

คู่มือการทำfloorplay

21.08.2563
692
Share

การเล่นถือเป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้ขยับร่างกาย เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการเล่นและลงมือทำจริง ส่งผลต่อการพัฒนาการทางร่างกายและปัญญา ดังนั้นการออกแบบพื้นที่เล่นต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย รวมถึงคำนึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย

Floor play คือพื้นที่เล่นได้หรือการเล่นโดยใช้พื้น ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดนอกจากพื้นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองในเวลาเดียวกัโดยมีองค์ประกอบพื้นฐานในเรื่องของที่ตั้งที่ต้องมีการเข้าถึง มีร่มเงา ขนาดที่พอดี และพื้นผิวที่เรียบและสะอาด นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากทั้งภาครัฐ การระดมทุนหรือการบริจาค การมีส่วนร่วมที่ทำให้ชุมชนได้ร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ และการออกแบบเพื่อให้ Floor play มีความน่าสนใจ ดึงดูดเด็กๆ

ตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบของการสร้าง Floor play ได้แก่

  1. ลานกีฬาพัฒน์ ๑ (ชุมชนเคหะคลองจั่น) โดยจะมีฐานแมลงเต่าทอง ตังเตแมวเป็นพื้นที่สำหรับการเล่น
  2. ลานกีฬาพัฒน์ ๒ (ใต้ทางด่วนศรรัตน์  แยกอุรุพงษ์) เป็นพื้นที่ใกล้กับชุมชนบ้านครัว ที่โด่งดังเรื่องผ้าไหมจึงได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมในการออกแบบฐาน
  3. อุทยานสมเด็จย่า (อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้ใช้สัตว์น้อยใหญ่มาออกแบบเป็นกิจกรรมฐาน เช่น ผลไม้เรียงสี ดอกไม้เรียงสี
  4. ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ได้นำแนวคิดโลกใต้ท้องทะเลมาเป็นฐานการเล่น เน้นไปที่งาฬบรูด้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหาดเจ้าสำราญ และ
  5. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำเดียการจำลองแผนผังมฤคทายวันมาออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศของสวนมฤคทายวัน

Related

Most View

Recommend