ADVANCESEARCH

คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น

24.04.2563
1,285
Share

 

เนื่องจากปัจจุบันคนพิการประสบปัญหาการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับสภาพแวดล้อมในบ้านจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ คู่มือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในท้องถิ่นเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการให้ความรู้เรื่องคนพิการและสมรรถภาพของคนพิการ วางแนวทางการปรับบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้

จากการดำเนินงานของโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุพบว่า การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเป็นงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้จริง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนคนพิการเองและครอบครัว

Related

Most View

Recommend