ADVANCESEARCH

คู่มือครูในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่

21.07.2563
406
Share
หนังสือที่บอกถึงเทคนิคที่จะเข้าถึงนักเรียนที่สูบบุหรี่เพื่อให้สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นเพราะนักเรียนที่สูบบุหรี่จะรู้สึกว่าคุณครูอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขารวมถึงแนวทางให้คุณครูไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้

Related

Most View

Recommend