ADVANCESEARCH

คู่มือแนะนำสำหรับ อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด- 19

02.04.2563
13,421
Share

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. นั้นคือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และด้านสาธาธารณสุขอื่น ๆ

ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID- 19 อสม.เองก็มีบทบาทอย่างมากในการยังยั้งการแพร่ระบาดตามแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ อสม. จะต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขตามบ้านแต่ละหลังในพื้นที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย แต่ด้วยการระบาด COVID- 19 นี้ ทำให้เกิดโรคติดต่อซึ่งเป็นการติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งอสม. จะต้องมีกลไกป้องกันตนเองเช่นกัน

การเตรียมความพร้อมของอสม. คือ มีการติดตามรายชื่อที่มีรายงานการระบาดในชุมชนจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อสม. ต้องมีความรู้และเข้าใจ COVID- 19 โดยเฉพาะการรู้จักวิธีการป้องกันโรค ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย รู้กลไกการดูแลเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ ประสานเตรียมความพร้อมของชุมชนร่วมกับผู้นำแกนนำ เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ รู้จักการสำรวจสุขภาพของตนเอง เนื่องจากหน้าที่หนึ่งของอสม. คือการเยี้ยมบ้านในพื้นที่ของตนเอง ทำให้การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องสำคัญ หากมีอาการเจ็บป่วยควรงดหน้าที่ทันที และที่สำคัญควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสม่ำเสมอ

เมื่อขณะปฏิบัติงาน อสม. จำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสหรือจับสิ่งของต่าง ๆ ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร จดบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานจากการเยี่ยมบ้านทุกครั้งและเมื่อพบผู้มีอาการสงสัยข้อใดข้อหนึ่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที อาการสงสัย ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และที่สำคัญหากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานในชุมชนและรีบไปพบแพทย์ทันที

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า อสม. นั้นมีความสำคัญมากในการหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ซึ่งเป็นการป้องกันในระดับแรกก่อนที่จะมีมาตรการป้องกันในระดับที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้น อสม. จึงเป็นกำลังสำคัญมากในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงมีอสม.ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชนต่อไป 

Related

Most View

Recommend