ADVANCESEARCH

งานบุญปลอดเหล้า

02.09.2563
415
Share

จากสถานการณ์ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบถึงชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ปัญหาการลักขโมย ปัญหาครอบครัว  และการทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะการมีงานบุญ งานประเพณี หรือการจัดงานของชุมชน ซึ่งมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมากขึ้นถึงเฉลี่ย 346,000 บาทต่อปี

การดำเนินงาน “งานบุญ งานประเพณี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นเขตปลอดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้สังคมต่อไป ซึ่งปัจจุบันเกิดการดำเนินงานไปแล้วถึง 66 ชุมชนทั่วประเทศ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากถึง 4,950,909 บาท หรือเฉลี่ยลดค่าใช้จ่ายลง 8,300 บาท/งาน และที่สำคัญคือ ทำให้คนเลิกเหล้าได้มากถึง 1,157 คน

ดังนั้น การสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสู่แนวโน้มที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพตนเอง จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบมากขึ้นทั่วประเทศ จึงถือได้ว่า นี่คือแนวทางหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ

Related

Most View

Recommend