ADVANCESEARCH

ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้"1-10กระบวนการปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)"

11.10.2564
218
Share

สำหรับท่านใดที่มีแนวโน้มหรือคนรอบข้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มโรค NCDs สามารถดาวน์โหลด ‘คู่มือการใช้เครื่องมือ 1-10 กระบวนการปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCDs’ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกลุ่มเหล่านี้ และวิธีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะสายไป

Related

Most View

Recommend