ADVANCESEARCH

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

12.12.2562
633
Share

     คนทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตอยู่ แต่จะเพิ่มขึ้นได้ต้องมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ สิ่งแวดล้อม ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ต้องยอมรับว่าสังคมไทยในปัจจุบันส่งผลให้แต่ละคนมีต้นทุนที่ต่างกัน จนทำให้เด็กบางคนมีต้นทุนน้อยมากที่จะต้องต่อสู่สิ่งต่างๆที่เข้ามารอบตัว ซึ่งต่างจากคนที่เกิดมาในครอบครัวอบอุ่น สภาพแวดล้อมดี มีการส่งเสริมต้นทุนชีวิตที่จะให้พอกพูน การต่อสู้กับภัยอันตรายก็สามารถทำได้ดีกว่า ดังนั้นการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชน ครอบครัวและสังคม เกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่ออนาคตของประเทศต่อไป

     ดังนั้น จึงมีการดำเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วนทั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนไทยทั่วไป เหมาะกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือจะประกอบไปด้วย 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังครอบครัว พลังชุมชนและพลังสร้างปัญญา ซึ่งผลที่เราวัดไปนั้นจะทำให้เราทราบจุดอ่อนของต้นทุนชีวิตเยาวชนไทยในด้านต่างๆ และนำไปสู่การเสริมสร้างต้นทุนนั้น ผ่านกิจกรรมต่างๆต่อไป

Related

Most View

Recommend