ADVANCESEARCH

ถอดบทเรียนการจัดการโควิด-19 ที่ จ.น่าน กับคุณหมอพงศ์เทพ

29.01.2564
2,910
Share

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ชวนเจาะลึกการจัดการตนเองของชุมชน ต่อการระบาดโควิด-19 จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน

จากจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์ในการระบาดรอบแรก สู่การระบาดระลอกใหม่ ซึ่งจังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อ 1 คน อะไรคือหัวใจในการจัดการชุมชนที่ทำให้การควบคุมโควิด-19 ของจังหวัดน่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุม

‘การร่วมมือของคนในพื้นที่’ คือหัวใจในการจัดการ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชนชาวจังหวัดน่าน ต่อการระบาดโควิด-19 กับคุณหมอพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ รพ.น่าน

“คนในจังหวัดน่านมีสังคมแบบเกื้อหนุนกันและกัน และมีจิตสำนึกรักในบ้านเกิดสูง ทุกคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงเกี่ยวพัน กลไกของสังคมจึงมีความเข้มแข็ง”

คุณหมอได้เล่าถึงภูมิหลังของคนจังหวัดน่านที่เป็นสังคมที่เชื่อมโยงกัน อยู่ด้วยกันแบบเกื้อหนุน เมื่อเกิดเหตุ คนในชุมชนก็จะร่วมมือร่วมใจและมีน้ำหนึ่งใจเดียว ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจหลักที่ทำให้การจัดการกับโควิด-19 ในจังหวัดน่านเข้าถึงคนในชุมชนอย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไว

ไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นงานของทุกคนในชุมชน

จุดแข็งของจังหวัดน่านที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟัง คือ การทำงานด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

การระบาดของโควิดในรอบแรก จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ไร้ผู้ติดเชื้อ แต่นั่นไม่ได้ทำให้คนในจังหวัดนิ่งนอนใจ ทุกภาคส่วนตื่นตัวที่จะรับมือ โดยการร่วมมือกันของคนในพื้นที่เพื่อสร้างทีมที่แข็งแรง เป็นกำแพงป้องกันโควิด-19 เข้าสู่จังหวัดอีกชั้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของ สื่อมวลชนชาวน่าน ที่มีบทบาทในการดำเนินงานอย่างมาก การกระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ถูกส่งผ่านสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของชาวน่าน นั่นคือ เสียงตามสาย รวมถึงกลุ่มไลน์แชท คนน่านต้านโควิด ซึ่งเป็นการรวมตัวจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวน่าน

กลุ่มคนน่านต้านโควิดเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากจนสามารถยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าฯ ให้เกิดนโยบายการคัดกรอง และคนในจังหวัดยังใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีในการสนับสนุนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นการแสดงน้ำใจระหว่างคนน่านที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ให้น่านเป็นจังหวัดที่ปลอดภัย โควิด-19 จึงเหมือนเป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายในชุมชน

เมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ น่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

จากการระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่ จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อ 1 คน เป็นชาวลาว นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนอกจังหวัดที่ระบุใน Timeline ว่าเดินทางมาเที่ยวทั่วจังหวัดน่านก่อนหน้านั้น คุณหมอและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ได้กระชับแผนปฏิบัติที่มีและเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการดูแลประชาชน ดำเนินการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อลดความตระหนกผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ

ทีมสื่อสารโควิด-19 สู่ชุมชนที่แข็งแรง

จังหวัดน่านมีทีมโฆษกโควิด-19 ที่มีผู้บริหารระดับสูง สื่อมวลชนท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน รวมถึงคุณหมอพงศ์เทพเป็นสมาชิก การกระจายข้อมูลและรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด จึงสามารถเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน และไม่เพียงแต่ทีมโฆษกที่เข้มแข็ง จังหวัดน่านยังมีทีมสื่อสารที่แข็งแรง 2 กลุ่ม ในการสื่อสารการป้องกันโควิด-19 กับคนในชุมชนอย่างครอบคลุม คือ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน นำความรู้ที่ได้จาก สสส. และจากกระทรวงสาธารณสุข มากลั่นเป็นข้อมูลการป้องกันและการดูแลตนเองจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. ทำสื่ออย่างง่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคทำสื่ออย่างง่ายในการสื่อสารกับประชาชน โดยใช้ข้อมูลความรู้ด้านการดูแลตนเองจาก สสส. และเน้นสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อลดความตระหนก
  2. สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เพจบน Facebook กลุ่มนักข่าวน่าน หรือ Line คนน่านต้านโควิด และสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านการจัดรายการสถานีวิทยุของจังหวัด (สวท.น่าน)
  3. จัดส่งสื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งสื่อต่างๆ ของ สสส. ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และชุมชน

เทศบาลนครน่าน ได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลการป้องกันและการดูแลตนเองจากสถานการณ์ระบาดโควิด ดังนี้

  1. รถแห่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการดูแลตนเองในภาษาถิ่น วิ่งตามเส้นทางที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และวิ่งทุกวัน
  2. นายกเทศมนตรีประชาสัมพันธ์การป้องกันและการดูแลตัวเองในช่วงของการระบาดโควิด-19 ผ่านเสียงตามสาย
  3. นายกเทศมนตรีจัดรายการสถานีวิทยุของจังหวัด (สวท.น่าน) ในทุกเช้าวันอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลตนเอง

ความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวน่าน ล้วนสร้างน่านให้เป็นจังหวัดที่มีการจัดการโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Related

Most View

Recommend