ADVANCESEARCH

ธรรมะ อาสาเยียวยาจิตใจ

31.08.2564
638
Share

โรคภัยไข้เจ็บ คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตนเองและคนรอบข้าง เพราะปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือญาติใกล้ชิด

ดังนั้นการรักษาทางร่างกายจึงไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย การเยียวยาทางจิตใจจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนได้คือ ‘ธรรมะ’

วัด คือศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ และศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ดังนั้น ‘ธรรมะ’ จึงกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยสร้างจิตใจให้เกิดความสุข การนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต จึงจะช่วยขัดเกลาสุขภาพจิตให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เข้าใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ และช่วยหาทางบรรเทาทุกข์นั้นได้

‘คิลานธรรม’ เป็นกลุ่มพระสงฆ์อาสา ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งโครงการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ เพื่อเยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตรด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจากความทุกข์และความเจ็บปวด ควบคู่กับหลักธรรมะ

ชุมชนที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีการนำหลักธรรมเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจ สามารดาวน์โหลดคู่มือ ‘พระธรรมทูตสุขภาวะ สานพลังสงฆ์ ธำรงพุทธศาสน์’ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมะ ได้ที่นี่

 

ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ส่งผลให้สุขภาพจิตของหลายคนแย่ลงเรื่อย ๆ จากข่าวในปัจจุบัน พิษทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง แต่จริง ๆ แล้วเราทุกคนสามารถช่วยกันรักษาสุขภาพจิตใจของกันและกัน ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า ‘การรับฟัง’

 

การรับฟังและให้คำปรึกษา จะช่วยลดความเครียดและสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาได้ และถ้าหากภายในชุมชนมีกลุ่มอาสาสุขภาพจิตที่คอยรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของคนในชุมชน ก็จะช่วยให้คนชุมชนมีสามารถลดความเครียดและสุขภาพจิตได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง กลุ่มพระสงฆ์อาสา ‘คิลานธรรม’ ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้เครื่องมือหลักศาสนาในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ยังจัดการอบรมให้กับบุคลากรทางแพทย์ ภายใต้กรอบองค์ความรู้ตามหลักพุทธธรรม โดยหัวใจสำคัญของกลุ่มอาสาคิลานธรรมคือ การฟังอย่างลึกซึ้ง

 

นอกจากการรับฟังที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์จากคนรอบข้างแล้ว จิตใจของตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งนั้น สามารถทำได้เองได้ง่าย ๆ เริ่มต้นจากการทำจิตใจให้สงบ เข้าใจเหตุและผล และอยู่กับปัจจุบัน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำสมาธิ ฟังเทศน์ หรือเดินจงกรม เมื่อจิตใจแข็งแรงแล้ว จะทำให้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น สุขภาพจิตก็จะดีขึ้น และสุขภาพกายก็จะดีตาม

Related

Most View

Recommend