ADVANCESEARCH

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพไอเดียเปลี่ยนโลกฝีมือเยาวชน

28.11.2562
608
Share

              ในโลกยุคใหม่นี้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตในประจำวัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนมากมาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย ที่เป็นทั้งแนวคิดหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

               แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลแอฮอล์ หรือใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เสริมสร้างการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างกิจกรรมทางกาย รวมไปถึงใช้สนับสนุนกิจกรรมหรือเป็นเครื่องมือ เช่น อุปกรณ์ตรวจร่างกาย อุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นต้น โดยใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ด้วยการคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและออกแบบสินค้าหรือกระบวนการที่ต้องทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้ง โดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จึงได้จัด “โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ซึ่งเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่ได้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 19 ผลงาน เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่องสังคมและชุมชน และปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตอาสา ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมของพวกเขาขึ้นมา

Related

Most View

Recommend