ADVANCESEARCH

รายงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน(หวย)

29.10.2563
1,170
Share

การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน(หวย)เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(ActionResearch)ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitativemethod)และวิธีวิจัยเอกสาร(DocumentaryResearch)ในการทำวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยคือเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน(หวย)จัดทำในรูปแบบ“คู่มือการให้คำปรึกษาปัญหาการพนัน(หวย)ในชุมชน”และนำไปทดลองใช้กับ4ชุมชนในกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนวัดดงมูลเหล็กชุมชนเลียบคลองบางแคชุมชนหนองแขมและชุมชนทุ่งครุสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษาจากการศึกษาพบว่าการให้คำปรึกษาในชุมชนจึงควรจะเป็นในลักษณะเชิงรุกคือการให้คำปรึกษาที่ผู้ให้คำปรึกษา/ผู้นำหรือคณะกรรมการชุมชนต้องเข้าไปหาผู้ประสบปัญหาอาจจะเนื่องมากจากผู้ประสบปัญหาไม่ได้รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหาหรือไม่กล้าจะเข้ามาขอคำปรึกษาสำหรับกระบวนการในเชิงรุกทั้งสิ้น5ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1สำรวจชุมชน/ลงเยี่ยมบ้านขั้นตอนที่2ทำกิจกรรม/กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนขั้นตอนที่3เปิดใจคุย/หาข้อเท็จจริงขั้นตอนที่4ประเมินปัญหา/ร่วมหาทางออกและขั้นตอนที่5ยุติการให้คำปรึกษา/ส่งต่อ

Related

Most View

Recommend