ADVANCESEARCH

รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี2561

11.12.2562
520
Share

          ปัญหาการพนันมีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ หนี้สิน ความยากจน รวมถึงปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

          ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้มีการจัดรายงานวิชาการ เพื่อรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มการแก้ไขปัญหา จึงได้สำรวจสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบจากการพนันในปี 2560 พบว่าการพนันในประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อพิจารณามิติด้านอายุพบว่ากลุ่มเยาวชนมีจำนวนถึง 5 แสนกว่าคน และกลุ่มสูงวัยมีการเล่นการพนันเพิ่มขึ้น 7 แสนคนจากปี 2558  มีการประเมินว่าตัวเองติดการพนันจากกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสูงวัยซึ่งมีจำนวน 4 แสนคน และ 6 แสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ประเมินหนี้สินที่เกิดจากพนัน พบว่า กลุ่มเยาวชนมีหนี้เฉลี่ยคนละ 3.500 บาท และกลุ่มสูงสัยมีหนี้เฉลี่ยคนละ 1 หมื่นบาทต่อคน รวมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากการพนันประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท

          จึงเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์การพนันในประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบกับบ่อนชายแดนที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งพบว่าคนไทยประมาณ 1.38 ล้านคน เคยเล่นการเล่นการพนันที่บ่อนชายแดน ส่วนกลุ่มคนที่น่าจับตามองและเร่งแก้ไขปัญหา คือ กลุ่มเยาวชน ซึ่งมีกรณีศึกษาการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในต่างประเทศ เพื่อนำแนวทาง มาตรการในการป้องกันต่อไป ส่วนกลุ่มสูงวัยได้เริ่มพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เพราะว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในปี 2564 ที่กำลังจะถึงนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลทำให้สื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน จึงเป็นช่องทางให้เกิดการพนันออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางการควบคุมและลดผลกระทบที่ตามมาได้อย่างเท่าทัน

Related

Most View

Recommend