ADVANCESEARCH

รายงานโครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

30.11.2562
739
Share

โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า(Cohortstudy)เพื่อทราบถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันนํ้าตาลโซเดียมและพลังงานสูงรวมถึงผักผลไม้ของประชากรที่ศึกษาในช่วงเวลา6เดือนโดยประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของโครงการภายใต้การสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสสส.และประชากรที่อาศัยในจังหวัดเปรียบเทียบซึ่งไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของโครงการภายใต้การสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีรายได้และลักษณะความเป็นเมืองใกล้เคียงกันเนื่องจากจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันมีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารใกล้เคียงกันรายได้อาจมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารและความเป็นเมืองอาจมีผลต่อการเข้าถึงอาหาร /ผู้วิจัย: สุลัดดาพงษ์อุทธาและคณะ /ปี2560 /ผู้จัดทำ: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ /ผู้สนับสนุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

Related

Most View

Recommend