ADVANCESEARCH

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปปฏิบัติธรรม

10.06.2563
1,121
Share

นักปฏิบัติหลายท่านกังวลใจว่า เมื่อจะไปปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จึงจะมีความเหมาะสม รวมทั้งสามารถอยู่ปฏิบัติได้ตามวันเวลาที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ เพราะมีบางท่านขาดการเตรียมตัวที่ดี จึงทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ก่อนที่จะตัดสินใจไปปฏิบัติ ณ ที่ใดควรพิจารณาเลือกสำนักปฏิบัติหรือสถานที่ ๆ จะไปปฏิบัติ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่สถานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการกิน การอยู่ การนอน ช่วงแรกๆของการปรับตัว หลายๆคนจะรู้สึกเบื่อมากๆจนท้อ อยากเลิก โดยเฉพาะการห้ามพูดห้ามคุย การต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเป็นเวลานานๆ การกินแค่ 1-2 มื้อ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เบื่อและท้อได้ ดังนั้น จึงต้องพยายามต่อไปสักพัก เมื่อจิตเริ่มนิ่งขึ้น ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้น จะรู้สึกคุ้นเคยกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้น วิเคราะห์จิตใจได้มากขึ้น มีสติ สมาธิ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของจิต จนเกิดปัญญา ในระหว่างการปฏิบัติหากเจอปัญหาให้สอบถามพระอาจารย์ พระหรือแม่ชีพี่เลี้ยงถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิด

เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติธรรมแล้ว กลับมาบ้าน ที่ทำงาน ให้นำสิ่งที่ฝึกมาประยุกต์ปฏิบัติให้เป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย และหากมีความสนใจเพิ่มเติม ให้หาข้อมูล รายละเอียดการอมรมเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติธรรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

Related

Most View

Recommend