ADVANCESEARCH

5กิจกรรมทางกายเพื่อสูงวัยแข็งแรง

04.06.2563
1,028
Share

แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายทาง แต่สำหรับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกแล้ว การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพยายามอยู่ไม่น้อย การมีรูปแบบแนวทางให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ

กิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ทำให้เกิดการเผาพลาญพลังงานครอบคลุมการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และในสายอาชีพ การทำกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยว 

ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอกับความเสื่อมโทรมของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงที่ด้อยลงของกายภาพ ปัญหาด้านสุขภาพ แท้จริงแล้วเราสามารถเผชิญกับวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการมี “กิจกรรมทางกาย” นั่นเอง

Related

Most View

Recommend