ADVANCESEARCH

CYBERBULLY รูปแบบ - ผลกระทบ - วิธีการรับมือ

16.07.2563
3,040
Share

cyberbully

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbully อาจสร้างบาดแผลทางใจให้ผู้ถูกกระทำจนส่งผลต่ออารมณ์ จิตใจ
ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า และถึงขั้นฆ่าตัวตายได้


สสส. ขอรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องพิษภัยของโลกโซเชียล เข้าใจรูปแบบการกลั่นแกล้งทางออนไลน์
และหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้วิธีการรับมือจาก Cyberbully อย่างรู้เท่าทัน
เพื่อป้องกันจิตใจคนในครอบครัว และชุมชนให้แข็งแรงจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

Related

Most View

Recommend