ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การปรับสภาพบ้าน สำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น

23.04.2563
1,047
Share

จากข้อมูลสถิติของคนพิการในปี 2559 พบว่า มีผู้ออกบัตรคนพิการไปแล้วกว่า 1.5 ล้านคน แต่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคมไม่ได้เอื้อให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างปกติ และมักถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ประกอบกับการดูแลคนพิการเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งทำให้ผู้ดูแลต้องแบกรับการดูแล ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของผู้พิการไม่ค่อยจะดีนัก

               จึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมความรู้การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น ซี่งจะทำให้คนพิการได้มีสภาพแวดล้อมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และเป็นการจุดประกายให้คนในชุมชนมีมุมมองต่อคนพิการที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

               กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ นักพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนหรือองค์กรคนพิการในพื้นที่

               การนำไปใช้ 

      1. ผู้เข้าร่วมนำความรู้ของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) มาประยุกต์ใช้ได้
      2. ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือก และคำนวณค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านได้

               สื่อการเรียนรู้

               สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend