ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การสร้างทีมอาสาสมัคร ด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนจัดการตนเอง

23.04.2563
555
Share

            ข้อมูลจากกรมอนามัย พบว่าในปี 2558 มีจำนวนหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรตกวันละ 286 คน ทำให้มีปัญหาการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาคุณภาพประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจากนี้พบปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ไม่ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางเพศ

            เมื่อพูดถึงเรื่องเพศ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องพูดให้ในหลายมิติ ตั้งแต่ด้านสุขภาพ ทัศนคติ และทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งชุมชนนั้นสามารถมีบทบาทร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย และนี่คือที่มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมอาสาสมัครด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนจัดการตนเอง เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

             กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนและการศึกษา บุคลากรด้านสาธารณสุข และแกนนำชุมชน

             การนำไปใช้

  1.   ฝึกทักษะการฟังอย่างมีสติและการทำงานประเด็นเรื่องเพศ
  2.   มีทักษะกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ขับเคลื่อนชุมชน และทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสู่การเป็นอาสาสมัครสุขภาวะทางเพศในชุมชน
  3.   ได้รับแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสู่ท้องถิ่น

            สื่อการเรียนรู้

  1.   สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูคร การสร้างทีมอาสาสมัคร ด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนจัดการตนเอง  ได้ที่นี่
  2.   สามารถดาวน์โหลด คู่มือ การสร้างทีมอาสาสมัครด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนจัดการตนเอง ได้ที่นี่
  3.   สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมการเรียนรู้ การสร้างทีมอาสาสมัครด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนจัดการตนเอง ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend