ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

21.07.2563
491
Share

ปัจจุบันด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ทำให้เยาวชนในวัยเรียนได้เข้าถึงข้อมูลได้มากมาย ขณะที่เยาวชนวัยเรียนเหล่านี้กำลังถูกพัฒนาอยู่นั้น เรื่องที่เราต้องใส่ใจคือการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องการเรียน

กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชนในเรื่องสุขภาพเป็นเรื่อวจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลกด้วย ซึ่งปัจจัยความสำเร็จในปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต แทนการได้รับความรู้จากผู้สอนเท่านั้น ซึ่งนั่นจะต้องลงมือทำจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยและเกิดผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิต

Related

Most View

Recommend