ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือพัฒนาทักษะสมองEFExecutiveFunctionsสำหรับครูปฐมวัย

21.07.2563
477
Share

EF - Executive Functions คือ ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตให้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่สนใจมากขึ้น เพราะสมองที่ทำงานได้ดี ไม่ใช่เพียงการได้คะแนนสอบดี แต่เป็นการนำพาเด็กสู่การมีความคิด ความรู้สึกและการกระทำที่มีเหตุผลตามวัย จนกลายเป็นคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการชีวิตของตนเองให้สำเร็จ มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย เล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ภาค

ภาคที่ 1 เกี่ยวกับ Why and What ที่เกี่ยวกับ EF ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องเข้าใจให้ชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ภาคที่ 2 คือ ปัจจัยกระบวนการ (How) ที่ผู้ใหญ่จะสามารถสร้างเสริมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะพัฒนาสมอง EF ในเด็กได้มากขึ้น

ภาคที่ 3 นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ทั้งแบบชุดกิจกรรม การเล่นอิสระ และการเล่นบทบาทสมมติ

ดังนั้นเมื่อคุณครูปฐมวัยได้เข้าใจและศึกษาเนื้อหาจากหนังสือคู่มือนี้แล้ว คุณครูจะช่วยสามารถพัฒนาพลิกแพลงปรับปรุงการจัดประสบการณ์หรือการสร้างกิจกรรมหรือกิจวัตรคุณภาพ EF ให้แก่เด็กๆได้อย่างชำนาญ

Related

Most View

Recommend