ADVANCESEARCH

คู่มือพัฒนาทักษะสมองEFExecutiveFunctionsในเด็กวัย13-18ปีสำหรับพ่อแม่และครู

21.07.2563
127
Share

สถาบันรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป ได้จัดให้มีเวทีจัดการความรู้ทักษะสมอง EF แต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาวิเคราะห์และถอดรหัสและสังเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะสมอง EF เข้ากับพัฒนาของแต่ละวัย ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม อาชีพทั้งหลายกลับถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งในศตวรรษที่ 21 จึงเรียกร้องให้มีความสามารถใหม่เพื่อรับมือความท้าทายและปัญหาที่ต่างไปจากยุคก่อน จึงเกิดเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะสมอง EFคือ รากฐานที่จะทำให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของการมีทักษะศตวรรษที่21

นอกจากนี้สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 นี้ ดังนั้นเยาวชนที่จะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ้ในช่วงเวลานี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างผลผลิตมากกว่าคนรุ่นพ่อแม่เป็นเท่าตัวเป็นอย่างน้อยจึงจะพาสังคมเดินหน้าต่อได้ แต่ปัจจุบันเยาวชนไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตหนักในทุกช่วงวัย พบว่าเด็กอายุ 6-12 ปี มี IQ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 90 และ EQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ต้องได้รับการปรับตัวต่อปัญหาการควบคุมอารมณ์ การยอมรับผิด-ถูก และความมุ่งมั่นพยายาม

สถานการณ์เช่นนี้ทำให้จำเป็นต้องทำความเข้าใจในระดับถึงกลไกการทำงานของสมอง คือ ทักษะสมอง EF ในสมองส่วนหน้า ซึ่งจะช่วยกำกับความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมจนก่อเป็นนิสัย แสดงออกเป็นความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Related

Most View

Recommend