ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือเส้นทางสู่โภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง

25.06.2563
693
Share

ชุดเครื่องมือเส้นทางสู่โภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในระดับชุมชน เพราะอาหารและโภชนาการของเด็กนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนให้กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นเชิงประจักษ์ทั้งด้านพฤติกรรม ความรู้และโภชนาการของเด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์สำคัญของชุดเครื่องมือชุดนี้ คือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ดีที่จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศได้มีแนวทางดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นและสร้างทัศนคติให้บุคลากรด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กไทยได้มีโภชนาการที่สมวัย เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แข็งแรง ของประเทศต่อไป

สำหรับชุดเครื่องมือจะมีขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเรื่องโภชนาการสมวัยในเด็กผ่านเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่จะมีรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาการจัดอาหารและโภชนาการ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู แม่ครัวหรือพ่อครัว เพื่อนำมาออกแบบแผนงานร่วมกัน

สามารถดาวน์โหลดคู๋มือ ได้ที่นี่ 

Related

Most View

Recommend