ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

งานบุญปลอดเหล้า

24.04.2563
1,692
Share
สื่อความรู้สุขภาวะงานบุญปลอดเหล้าสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยนำเสนอรูปแบบกลไกและขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งกรณีตัวอย่างจากในพื้นที่เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ภาคีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(ChangeAgent)และประชาชนผู้สนใจเพื่อนำไปใช้ในการขยายผลต่อยอดได้

Related

Most View

Recommend