ADVANCESEARCH

ชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับโรงเรียนปลอดบุหรี่

24.04.2563
254
Share

โรงเรียนปลอดบุหรี่ คือ โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่ เนื่องจากวัยที่เริ่มการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น หากโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มแข็งก็จะช่วยลดลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้าสู่วงจรของผู้ติดบุหรี่ลงได้

มาตรการที่โรงเรียนสามารถดำเนินการเพื่อให้กลายเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ คือ 1.การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2.การบริหารจัดการด้วยการตั้งคณะทำงาน สำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน 3.จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย ด้วยการติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจน ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 4.สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ 5.จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 6.มีการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และ 7.มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

Related

Most View

Recommend