ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชุดความรู้ “โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

22.04.2563
905
Share

              ชุดความรู้นี้มีสาระความรู้ที่มาจากองค์ความรู้เดิมของโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โดยสามารถนำไปใช้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่การขับเคลื่อนงานโภชนาการสมวัยในพื้นที่ของตนเองได้

              กลุ่มเป้าหมาย : ทีมงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูพี่เลี้ยง แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหาร

               การนำไปใช้ : นำความรู้ทีได้จากชุดความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เด็กเล็กมีโภชนาการที่สมวัย

               สื่อการเรียนรู้  

   1. สามารถดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้ ได้ที่นี่
   2. สามารถดาวน์โหลด ขอบเขตสาระการเรียนรู้ ได้ที่นี่ 
   3. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ ได้ที่นี่ 
   4. สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้ที่นี่ 
   5. สามารถดาวน์โหลด ทำเนียบวิทยากร ได้ที่นี่ 

               สำหรับด้านเครื่องมือและนวัตกรรม เช่น โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กในวัย 0-18 ปี โปรแกรมประเมินตนเองด้านอาการและโภชนาการ เป็นต้น รวมถึงสื่อการเรียนรู้ด้านอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pnic.go.th หรือสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร 02-590-4315

Related

Most View

Recommend