ADVANCESEARCH

ทางเลือกเพื่อลดละเลิกบุหรี่

24.04.2563
1,274
Share

ตัวช่วยในการเลิกบุหรี่มีอยู่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ วิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเคมีทำให้รสชาติบุหรี่ผิดปกติ และทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นการแพย์ทางเลือก มีวิธีการรักษาที่มีราคาแพง และสามารถทำได้ด้วยตนเอง และเป็นการประยุกต์ใช้ทุนของพื้นที่ในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน  เพื่อให้เกิดการลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับชมรมนวัตกรรมแพทย์ทางเลือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติการ นวดกดจุดเท้าและแพทย์ทางเลือก ไว้เป็นข้อมูลตังต้นเพื่อใช้ในการลด ลด เลิกบุหรี่และบำบัดโรคเรื้อรัง

Related

Most View

Recommend