ADVANCESEARCH

บุหรี่ควบคุมได้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

24.04.2563
319
Share

การสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุของหลายปัญหาในชุมชนทั้งต่อผู้สูบและผู้คนรอบข้างทืได้รับจากควันบุหรี่มือสอง  นอกจากนี้ยังมีการเกิดนักสูบหน้าใหม่ในหมู่เยาวชนที่เข้าถึงบุหรีได้ง่าย การควบคุมบุหรี่จำเป็นต้องใช้พลังของชุมชนในการตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาและให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ

โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อให้เกิดการลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 200 ตำบล และประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า 80 ตำบล มีการดำเนินการโดยเน้นการควบคุมบุหรี่ในชุมชน ได้แก่ สร้างมาตรการหรือกติกาชุมชน 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4. ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพให้เป็นเชิงรุก 5. พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อนำไปสู่การลด เลิก บุหรี่ได้

ในคู่มือฉบับนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ

PLAN ร่วมเตรียมการและวางแผน

DO ร่วมมือเดินหน้าด้วยพลังชมชน ระดมทุกภาคส่วนและเครือข่ายของชุมชนเข้ามา

CHECK ร่วมติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

ACT ร่วมกันปรับงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักการทำงาน เทคนิคเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ชุมชนได้มีการควบคุมบุหรี่ในชุมชนอย่างได้ผล พร้อมกับกรณีตัวอย่างให้ได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างของชุมชนอื่น ๆ  ที่จะร่วมสร้างชุมชนน่าอยู๋ ลดการเกิดโรคเรื้อรังที่เกิดจากบุหรี่ของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related

Most View

Recommend