ADVANCESEARCH

สร้างพื้นที่ต้นแบบลดละเลิกบุหรี่เหล้า

24.04.2563
277
Share

บุหรี่ คือ สารเสพติดใกลตัวและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงคนไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 48,000 คน

ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบูรณาการงานบุหรี่ เหล้า เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน” ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 12 จังหวัด 47 พื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานสร้างเครือข่ายกลไกการทำงานร่วมกัน 4 ภาค สร้างแกนนำ อสม. และเชื่อมเครือข่ายภาครัฐท้องถิ่นในระดับอำเภอ, จังหวัด บูรณาการงานในพื้นที่ / ชุมชน

อสม. ที่เป็นคนในชุมชนจะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับคนในชุมชน หากมีการเพิ่มศักยภาพ   ของอสม.ที่จะได้เรียนรู้กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีการตั้งโจทย์ปัญหาโดยชุมชน คิดกิจกรรมบนฐานข้อมูลที่มีจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการทำงานจากปัญหาในชุมชนโดยชุมชน ซึ่งสิ่งที่อสม. จะได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทำงานคือ การพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชนในเรื่องเหล้าและบุหรี่  

นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีแนวทางการแก้ปัญหากรณีตัวอย่าง เช่น โครงการสร้างการเรียนรู้ งานศพปลอดเหล้าและบุหรี่เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน จังหวัดเลย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้นำประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตนเองอย่างเหมาะสม

Related

Most View

Recommend