ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สร้างพื้นที่ต้นแบบลดละเลิกบุหรี่เหล้า

24.04.2563
1,245
Share
บุหรี่สารเสพติดใกล้ตัวซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายที่สำคัญของโลกมีงานวิจัยรับรองว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังนั้นจึงมีการจัดทำโครงการ“พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการบูรณาการงานบุหรี่เหล้าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน”ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นขึ้นในพื้นที่4ภูมิภาค12จังหวัด47พื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.ให้สามารถดำเนินการลดละเลิกบุหรี่และเหล้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผ่านทางวัตถุประสงค์ของโครงการ

Related

Most View

Recommend