ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

หนังสือชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับโรงเรียนปลอดบุหรี่

24.04.2563
792
Share

โรงเรียนปลอดบุหรี่ คือ โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ คือ ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ตรงทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง ภายในโรงเรียนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ และจะต้องมีระบบเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนปลอดบุหรี่จะต้องเป็นโรงเรียนที่การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่ด้วย เนื่องจากเด็กและเยาวชนมักตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจยาสูบให้กลายเป็นลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ

ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัดที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยมีมาตรการพร้อมกับชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินการเพื่อการเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งอยู่ภายในหนังสือชุดความรู้เล่มนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายซึ่งเป็นผลดีที่จะลดโอกาสการเพิ่มของนักสูบหน้าใหม่ที่มักจะอยู่ในวัยเรียนลงได้

Related

Most View

Recommend