ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ออกมาเล่นฉบับโรงเรียน(คู่มือการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็ก)

21.08.2563
988
Share

ปัจจุบันมีเด็กไทยไม่น้อยที่กำลังขาดกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะเด็กในเขตเมือง ทำให้มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่งมากขึ้น มีข้อมูลสถิติที่ชี้ว่า กลุ่มเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 26.4 ในปี 2559 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างกิจกรรมทางกายที่ดีให้กับเด็กได้ การสร้างโรงเรียน Active Play จะช่วยให้เด็กนั้นสามารถแก้โจทย์ปัญหาและเรียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างความจำ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพหลายๆด้านทั้งสมอง ร่างกาย และอารมณด้วย

องค์ประกอบของการเป็น Active School ควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้เอื้อต่อการเล่น เช่น การจัดตารางเรียนและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น การย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ที่ทำได้ง่าย  มีการจัดสรรเวลาให้เด็กมีโอกาสเล่น เช่น มีการแทรกการเล่นในชั้นเรียน หาเครือข่ายผู้ปกครองมาช่วย และมีการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเล่นของเด็ก เช่น หากิจกรรมที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ เช่น การกระโดดสูง วิ่งเล่น เต้นรำ เป็นต้น หรือหากต้องใช้อุปกรณ์ สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนได้ เช่น อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

Related

Most View

Recommend