ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เครื่องมือ 1-10 กระบวนการปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCDs

24.04.2563
1,008
Share

               กลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดโรค เช่น การบริโภคอาหาร การไม่ออกกำลังกาย ซึ่งอาการของโรคจะค่อยสะสมอย่างต่อเนื่องและมักจะเป็นเรื้อรัง ซึ่งการปรับพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้จะสามารถลดการเจ็บป่วยในโรคกลุ่มนี้ได้

               เครื่องมือ 1-10 กระบวนการปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCDs จะเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน ที่จะช่วยเป็นแนวทางในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

               กลุ่มเป้าหมาย

    1. องค์กรหรือหน่วยงานที่มีนโยบายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคในกลุ่ม NCDs
    2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การนำไปใช้

    1. สามารถนำใบงานเพื่อทำวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ในกลุ่มโรค NCDs และนำมาคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    2. เรียนรู้การจดบันทึกกิจกรรมที่จะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามผลการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนำกิจกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ให้กับผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สื่อเครื่องมือ

QR code สำหรับการดาวน์โหลดชุดสื่อเครืองมือ

สามารถดาวน์โหลด ภาพร่วมกระบวนการการเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลด ชุดใบงานเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลด หนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือ ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend