ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

โภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์

30.06.2563
717
Share

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการปฏิบัติเพื่อรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน คือ พระสงฆ์ผู้ประสบปัญหาสุขภาพ พุทธศาสนิกชนผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปัจจัย 4 และการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

ผลการศึกษาวิจัยและร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ อำนาจเจริญ จันทนบุรี และสงขลา เพื่อให้ความรู้และรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า การที่พระสงฆ์จะมีสุขภาพดีได้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ รวมถึงพฤติกรรมการใส่บาตรและถวายอาหารของพุทธศาสนิกชน

แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะทัศนคติของพุทธศาสนิกชนได้ถวายอาหารโดยมุ่งเน้นตามความเชื่อและวิถีปฏิบัติดั้งเดิมและยังขาดความรู้ในหลักโภชนาการ ขณะเดียวกันพระสงฆ์อาจไม่ระวังเรื่องการฉันอาหาร เพราะเกรงจะเสียศรัทธาถ้าหากไม่ฉันที่โยมนำมาถวาย จนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถจัดหาหรือปรุงอาหารเพื่อฉันเองได้ ต้องพึ่งพาอาหารจากญาติโยมที่มาทำบุญ

นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆอีก เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม

ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนปฏิบัติทั้งในส่วนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และช่วยลดโอกาสที่พระสงฆ์จะอาพาธด้วยโรคเรื้อรังดังที่เป็นในปัจจุบัน

Related

Most View

Recommend