ADVANCESEARCH

7มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

24.04.2563
3,975
Share

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตามความ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้ โรงเรียน เป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่จะทำให้โรงเรียนต่าง ๆ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้นั้นสามารถสรุปเป็นมาตรการทั้งหมดเป็น 7 มาตรการ คือ 1. กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2. การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3. จัดสภาพแวดล้อมตามกฏหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้  5. นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และ 7. มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

มาตรการทั้ง 7 นี้ จะเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะคอยช่วยให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ ที่จะเป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่แล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่จะช่วยนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้นด้วย

Related

Most View

Recommend