ADVANCESEARCH

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชากรข้ามชาติ:สถานการณ์ด้านการศึกษาและภาพรวมการดำเนินงานโครงการ

06.09.2562
1,543
Share
การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชากรข้ามชาติ:สถานการณ์ด้านการศึกษาและภาพรวมการดำเนินงานโครงการ

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.)รับผิดชอบโดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 มยช.ร่วมกับองค์กรภาคีหลัก ได้แก่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและแรงงานข้ามชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ด้วยความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยมีผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลายหลากหากประชากรกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ขาดการดูแลให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่ดีนอกจากแสดงถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาวะของประชากรกลุ่มอื่นๆ และสังคมโดยรวมในที่สุด

โครงการศสร. ได้พยายามทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดยเป็นการทำงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้กลุ่มประชากรข้ามชาติ มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งจึงเห็นควรได้รวบรวมสถานการณ์และผลการดำเนินงานเหล่านี้ จัดทำเป็นหนังสือจำนวนสองเล่มเพื่อบันทึกบทเรียนประสบการณ์ความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานในระยะถัดไป

สำหรับหนังสือเล่มนี้นับเป็นเล่มที่หนึ่งซึ่งเป็นการรวบรวมสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันของกลุ่มประชากรข้ามชาติและภาพรวมการดำเนินงานของโครงการและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต

Related

Most View

Recommend