ADVANCESEARCH

องค์กรสร้างสุขฉบับแพร่สุข

15.10.2562
1,400
Share
องค์กรสร้างสุขฉบับแพร่สุข

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่เตรียมพร้อมพัฒนาและส่งเสริมการค้า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุค AEC ดังนั้นในจังหวัดแพร่จึงต้องมีองค์กรที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดได้เพื่อรองรับการค้าการลงทุน ซึ่งกำลังสำคัญในเรื่องนี้ คือ บุคลากรขององค์กรต่างๆ เพราะหากบุคลากรมีความสุขและพึงพอใจในงานที่ทำ ก็ส่งผลให้เกิดประสิทฺธิภาพในการทำงานต่อไปด้วย

โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะจังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจากาการดำเนินงานพบว่า สภาอุตสาหกรรมของจังหวัดแพร่ที่ได้ขับเคลื่อนงานกันอย่างเข้มแข็ง จนเกิดองค์กรสร้างสุขต้นแบบของจังหวัดแพร่ทั้ง 5 องค์กร

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรสุขภาวะกับใครหลายคน โดยเฉพาะชาวแพร่ ที่จะเข้าใจองค์แห่งความสุขตามบริบทของคนจังหวัดแพร่เอง

Related

Most View

Recommend