ADVANCESEARCH

เด็กซีอัลฟ่า

20.03.2563
3,930
Share
เด็กซีอัลฟ่า

หลายคนอาจสงสัยว่าเด็กเจนซี อัลฟ่า คืออะไร เพราะปกติจะได้ยินพวกเจนเอกซ์ เจนวาย โดยปกติ Generation ของคนแต่ละยุคจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1)เจน Baby Boomer (พ.ศ.2491-2505) 2)เจนX (พ.ศ.2506-2526)  3)เจนY (พ.ศ.2527-2546) และ 4) เจนZ (พ.ศ.2547-2566) หรือเจนซี เจนซียังเกิดไม่ครบ งานวิจัยนี้จึงอนุโลมเรียกประชากรว่า เจเนอเรชันซี-แอลฟ่า ณ ปี 2562 เด็กซี-แอลฟ่าจะมีอายุ 6-15 ปี ส่วนครึ่งหลังจะเรียกว่าเจเนอเรชันซีเบต้า เด็กซี-แอลฟ่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยในอีก 15-20 ปีข้างหน้า เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่เข้าสู่วัยทำงาน 

ด็กซี-แอลฟ่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม ที่มีบทบาททั้งในการเลี้ยงดู การค้นหาข้อมูล ความบันเทิง จนถึงการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมคล้ายกันทั่วโลก สังคมมีความรวดเร็ว สะดวกสบายมากขึ้นทำหลายอย่างได้พร้อมกัน รวมถึงการเตรียมพร้อมให้เด็กจนมากเกินไปจนเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง นำไปสู่ความเข้าใจของความเป็นไปและการพัฒนาคนเจนนี้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อเด็กซี-แอลฟ่า คือ บ้าน โรงเรียน และที่แห่งสาม แบ่งเป็นพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือน เพื่อนำไปสู่แนวทางในการเลี้ยงดูเด็กเจนนี้ให้เติบโตมาอย่างมีความสุขRelated

Most View

Recommend