ADVANCESEARCH

พลังสื่อมหัศจรรย์

21.07.2563
987
Share
พลังสื่อมหัศจรรย์

โครงการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการซึ่งดำเนินการสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านแนวคิด 3 ดี ซึ่งที่ผ่านมามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกคัดเลือกให้เป็นต้นแบบทั้งหมด 17 ศูนย์

จากการดำเนินงานในโครงการมา ทำให้ได้พบความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายด้าน ทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อแม่และคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้นนี้ มาจากองค์ความรู้ต่างๆ แนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี รวมถึงประสบการณ์จากบุคลากรที่เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการ ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Related

Most View

Recommend