ADVANCESEARCH

พระธรรมทูตสุขภาวะสานพลังสงฆ์ธำธงพุทธศาสน์

21.07.2563
308
Share
พระธรรมทูตสุขภาวะสานพลังสงฆ์ธำธงพุทธศาสน์

พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ในสังคมไทยจะเข้มแข็งและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนพระสงฆ์จะต้องมีศักยภาพทั้งในทางด้านการปกครองและการทำงานพัฒนาและต้องก่อร่างสร้างรากฐานเชื่อมโยงถักทอร่วมกับพุทธบริษัททั้งหลาย

Related

Most View

Recommend