ADVANCESEARCH

EFGuidelineเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ“การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมองEF”สำหรับครูปฐมวัย

21.07.2563
853
Share
EFGuidelineเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ“การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมองEF”สำหรับครูปฐมวัย

ทักษะสมอง EF จะประกอบไปด้วย 3 ทักษะ คือ ทักษะปฏิบัติ ทักษะพื้นฐาน และทักษะกำกับตนเอง

Guideline เล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ครูนำไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF โดยการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการ คือ เด็กต้องมีความสุขและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และการจัดการเรียนรู้ต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อตัวเด็ก

ส่วนองค์ประกอบของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ เป้าหมาย กิจกรรม และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ และใน Guideline นี้จะมีคำอธิบายเครื่องมือวิเคราะห์ไว้ด้วย

Selected For You

Related

Most View

Recommend